Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

blaxkseoul
19:33
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
19:32
2329 ce4f
Reposted frompulperybka pulperybka viaxer xer
blaxkseoul
19:31
blaxkseoul
19:31
blaxkseoul
19:29
5008 22a6
only in darkness..
blaxkseoul
19:28
blaxkseoul
19:25
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:25
Reposted frommayamar mayamar viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:25
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:25
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
19:25
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:24
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:23
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:23
blaxkseoul
19:22
7216 ac6f 500
Reposted fromseriouslox seriouslox viascorpix scorpix
blaxkseoul
17:49

April 14 2018

blaxkseoul
16:04
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahaszraa haszraa
blaxkseoul
16:00
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
blaxkseoul
15:59
3514 e86c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
blaxkseoul
15:59
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl