Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

blaxkseoul
08:28
Reposted fromautarkia autarkia viascorpix scorpix
blaxkseoul
08:27
> I'm so lonely
> *At least you're not a chair*
> That's right!
Reposted fromeduarten eduarten viascorpix scorpix
blaxkseoul
08:27
9325 d6eb
Reposted fromkreatura kreatura viascorpix scorpix
blaxkseoul
08:27
blaxkseoul
08:24
9922 c673
Reposted fromorelh orelh viascorpix scorpix
blaxkseoul
08:23
8613 c385 500

August 18 2016

blaxkseoul
10:23
blaxkseoul
10:22
5292 2c53
Reposted fromsnuggle snuggle viaakisame akisame
blaxkseoul
10:21
blaxkseoul
10:20
Moment pustki? Kiedy widzisz spadającą gwiazdę na niebie i nie wiesz czego chcesz.
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:16
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:14
Nie mogę znieść lenistwa, chamstwa, tego, że ludzie nie lubią tego, co robią, i olewają to, co robią. Jeśli komuś coś się nie podoba, powinien to zmienić. Ale ludzie boją się zmian. Trzeba coś stracić, żeby coś zyskać.
— Joanna Jędrzejczyk
Reposted frompaperman paperman viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:14
2783 c776
blaxkseoul
10:14
I nawet najgłupsze rzeczy, kiedy jesteś zakochany, zapamiętujesz jak coś najpiękniejszego. Bo ich prostoty nie da się porównać z niczym innym.
— Federico Moccia
Reposted fromlumincescence lumincescence viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:13
8557 8868
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:12
Don’t let yourself be controlled by three things: people, money, or past experiences.
Anonymous (via There Is No God)
blaxkseoul
10:12
blaxkseoul
10:12
blaxkseoul
10:12
blaxkseoul
10:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl