Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

blaxkseoul
10:42

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

blaxkseoul
10:42
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
10:41
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
10:39
10:39
6917 572c 500

unboxingearth:

Castle on an island in Ireland

blaxkseoul
10:38
10:38
blaxkseoul
10:36
7290 bab5
10:36
8596 7aed 500

riskyshitness:

lifehackhealth:

cold water vs hot water showers! 

Even if the hot shower collumn just said ‘death’ I still wouldnt take a cold shower

10:34

April 26 2017

blaxkseoul
21:16
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
blaxkseoul
21:16
blaxkseoul
21:14
6581 b188 500
Reposted fromotters otters viateletubisie teletubisie
blaxkseoul
21:12
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaPrzygnebiona Przygnebiona
blaxkseoul
21:08
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaPrzygnebiona Przygnebiona
blaxkseoul
21:07
2743 11c8
Reposted fromfafner fafner viaszydera szydera
blaxkseoul
21:07
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viaszydera szydera
blaxkseoul
21:04
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viateletubisie teletubisie
blaxkseoul
21:03
21:02

just-shower-thoughts:

It would be cool if after you died you could see the top 5 times you almost died

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl