Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

blaxkseoul
21:33
1665 ae83 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
21:31
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vianyaako nyaako
blaxkseoul
21:31
9834 1841 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viairmelin irmelin
blaxkseoul
21:30
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"

March 05 2019

blaxkseoul
22:45
8764 b790 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
blaxkseoul
22:44
5350 0d77 500
Reposted fromRynn Rynn viamyu myu
blaxkseoul
22:44
8709 4e0c
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamyu myu
blaxkseoul
22:44
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viascorpix scorpix
blaxkseoul
22:44
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viascorpix scorpix
blaxkseoul
22:44
8881 3642 500
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
blaxkseoul
22:43
8629 8b1c 500
Reposted fromsoftboi softboi vianebthat nebthat
blaxkseoul
22:43
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa
blaxkseoul
22:43
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaMigotliwa Migotliwa
blaxkseoul
22:42
7823 dd2b 500
blaxkseoul
22:42
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman vialinasakuraaizu linasakuraaizu
blaxkseoul
22:41
8766 9051 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
blaxkseoul
22:40
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
blaxkseoul
22:40
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love viahwaiting hwaiting
blaxkseoul
22:40

March 04 2019

blaxkseoul
22:43
7469 8daa 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl