Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

blaxkseoul
22:57
7675 49a3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaakisame akisame
blaxkseoul
22:57
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianebthat nebthat
blaxkseoul
22:56

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
blaxkseoul
22:56
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt viaxer xer
blaxkseoul
22:55
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viaxer xer
22:51
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit vianieobecnosc nieobecnosc
blaxkseoul
22:50
6283 fdcf 500
blaxkseoul
22:42
Człowieka można skrzywdzić na wiele sposobów bez użycia pięści.
— Kristen Simmons - "Paragraf 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball

January 03 2019

blaxkseoul
19:23
Snuć marzenia latami to było prosto
— Kartky
Reposted frommefir mefir
blaxkseoul
19:15
8967 1d09 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
blaxkseoul
19:15
8969 7fe3 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
blaxkseoul
19:15
8972 2eba 500
Reposted fromv2px v2px
blaxkseoul
19:11
8981 3d8a 500
Reposted fromTamahl Tamahl
blaxkseoul
19:11
8986 d2b8 500
krótkie, do ogarnięcia
Reposted fromredhairwitch redhairwitch
blaxkseoul
19:10
9011 a95e 500
Reposted frompampunio pampunio
blaxkseoul
19:10
9047 3ade 500
Reposted fromfungi fungi
blaxkseoul
19:09
9070 4b13 500
Reposted frommodalna-art modalna-art
blaxkseoul
19:01
8925 31af 500
Reposted frompampunio pampunio viascorpix scorpix
blaxkseoul
19:01
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viascorpix scorpix
blaxkseoul
18:59
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl