Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

blaxkseoul
10:18
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viasatyra satyra
blaxkseoul
10:18
0116 8510
Reposted fromels els viaszydera szydera
blaxkseoul
10:18
blaxkseoul
10:17
0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaszydera szydera
blaxkseoul
10:16
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
10:14
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
blaxkseoul
10:13
blaxkseoul
10:13
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
10:13
9168 01fe 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
blaxkseoul
10:08
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCannonball Cannonball

June 04 2018

blaxkseoul
10:42
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa vianyaako nyaako
blaxkseoul
10:42
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianyaako nyaako
blaxkseoul
10:39
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball

June 01 2018

blaxkseoul
20:45
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
blaxkseoul
18:57
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viachoppedheidi choppedheidi
blaxkseoul
18:57
2910 13e1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
blaxkseoul
18:54
4793 bf97
Reposted fromGIFer GIFer vialiona liona
18:54
7577 d72c
Reposted fromsunlight sunlight viainsanedreamer insanedreamer
18:53
8982 a51f 500
blaxkseoul
18:53
2943 2b66 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl