Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2016

blaxkseoul
16:12
6653 8ca1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabellthecat bellthecat
blaxkseoul
16:11
0734 7c01
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viabellthecat bellthecat
blaxkseoul
16:08
1837 1594
Reposted fromsecretoflife secretoflife viabellthecat bellthecat
blaxkseoul
16:08

September 13 2016

21:59
5982 a145 500

laughhard:

Aww, Disaster Girl is all grown up!

Reposted fromtron tron vianothingiseverything nothingiseverything
blaxkseoul
21:58
3582 beca 500
blaxkseoul
21:58
blaxkseoul
21:58
He is exactly the poem I wanted to write.
— Mary Oliver
blaxkseoul
21:57
6312 8a3e
blaxkseoul
21:55
8587 af7b 500
Reposted fromrol rol viaaonorinjin aonorinjin
blaxkseoul
21:54
7185 468b
Reposted frommistic mistic viachoppedheidi choppedheidi
blaxkseoul
21:54
3257 f091 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 vialiona liona
blaxkseoul
21:47
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viahaszraa haszraa
blaxkseoul
21:47
blaxkseoul
21:47
1439 0473 500
Reposted fromrol rol viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
21:44
8834 9d1e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaszraa haszraa
blaxkseoul
21:42
2343 5199
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viahaszraa haszraa
blaxkseoul
21:40

Spytałem zebrę:

jesteś białą zebrą w czarne paski

czy czarną zebrą w białe paski?

A zebra odpowiedziała:

a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami

czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?

Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem

czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?

Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny

czy smutnym, który bywa szczęśliwy?

Nigdy więcej nie spytam zebry o paski.

— Shel Silverstein
Reposted fromlovvie lovvie viahaszraa haszraa
blaxkseoul
21:39
7151 1a7b 500
Reposted fromkjuik kjuik viahaszraa haszraa
blaxkseoul
21:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl